Grønn Forskning i Midt-Norge

Bondens problemstillinger blir forskning

Prosjekteier: Midt-Norsk Landbruksråd som består av Allskog, Bondelagene i Møre og Romsdal og Trøndelag, Norsk Bonde-og Småbrukarlag i Møre og Romsdal og Trøndelag, Felleskjøpet, Gartnerhallen, Gjensidige, Hoff SA, Landkreditt Bank, Norsk Landbruksrådgiving, Nortura og TINE.

Prosjektleder: Oi! Trøndersk Mat og Drikke

Grønn Forskning Midt-Norge ble etablert i 2008, og er bredt forankret i det midt-norske jordbruket som involverer fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag. Målet er å gi bønder i regionen mulighet til å løfte opp relevante problemstillinger som trenger forskning.

Grønn Forskning-konferansen 2020

Hvor skal vi tjene penger på norsk landbruk fremover?
10. - 11. februar, Rica Hell, Stjørdal

Grønn Forskning-konferansen 2020

Bak etableringen av Grønn Forskning lå det et ønske fra næringsaktørene i jordbruket om å involvere seg mer i Forsknings- og utviklingsarbeid, FoU, og være den som bestiller forskning i stedet for å velsigne den. En ville legge til rette for utvikling av etterspurt kunnskap og utnyttelse av kunnskap gjennom samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsmiljø og offentlig sektor.
Et viktig moment her var – og er – å bidra til mer brukermedvirkning i forskninga gjennom å:

  • Gi drahjelp til næringa for å ta initiativ til, og være med på å etablere og gjennomføre etterspurte forskningsprosjekt
  • Sette forskning høyere på dagsorden hos bredden av jordbruksaktørene
  • Skape tettere samarbeid mellom næring, FoU-miljø og offentlig sektor

Gjennom Grønn Forskning sine tre prosjektperioder har næringa jobbet bredt for å sette fokus på samhandling og kunnskap i jordbruket, hatt et mål om mer jordbruksforskning, økt brukermedvirkning og formidling. Det er jobbet fram kunnskap, nettverk og arbeidsmåter som vil være viktig for landbruket i Midt-Norge å ta vare på og utvikle framover.

Kjernevirksomhet

Næringsgruppene
Prosjektbesøk
Prosjektverksted
Konferansen: Grønn FoU
Innspillseminar
Koble forskningsmiljø og jordbruksnæringa for økt samhandling
Kompetansemegling
Nasjonal nettverksgruppe Grønn FoU

Næringsgrupper

Næringsgruppene settes ned hver høst innenfor flere fagområder i jordbruket. Ei næringsgruppe består typisk av 5-8 deltakere, hvorav flertallet i gruppa skal være næringsutøvere. De øvrige deltakerne i gruppa er rådgivere, tillitsvalgte i næringa og forskere. Næringsgruppene har representanter fra hele Midt-Norge.

Næringsgrupper for 2019/2020:

  • Grønnsaker/bær/potet/frukt
  • Husdyr
  • Klimasmart landbruk
  • Korn
  • Teknologi
  • Økonomi / driftsledelse

Næringsbesøk

Hver næringsgruppe besøker en gård, arbeidsplass eller industri. Målet er at næringsgruppa sammen med denne aktøren definerer et tema eller område med utviklings- eller forskningsbehov. Ved å innlede arbeidet i næringsgruppene på denne måten kan det bli lettere å se de aktuelle problemstillingene for både gårdbruker og forsker. I etterkant av besøket jobber gruppene videre med problemstillingene i tematiske prosjektverksted. Hver næringsgruppe planlegger og gjennomfører hvert sitt prosjektverksted med spissa tematiske innganger. På prosjektverkstedet defineres hvem som tar ansvar for å skrive søknaden og drive prosessen videre.

Prosjektverksted

Prosjektverksted skal arrangeres tematisk ut fra arbeidet i hver enkelt næringsgruppe. Målet med prosjektverkstedet er å skape en åpen, uformell og målretta arena som bidrar til økt samarbeid og etterspurte FoU-prosjekt. Kunnskapsbehov og idéer til nye FoU-prosjekt presenteres, problemstillingene videreutvikles, nye prosjektpartnere møtes og finansieringsmuligheter diskuteres. Flere konkrete forskningsprosjekter som har blitt diskutert på disse møtene har senere mottatt finansiering og blitt realisert.

Konferansen: Grønn FoU

Hvor skal vi tjene penger på norsk jordbruk fremover?

Mål med konferansen:  
Løfte diskusjon om hvordan jordbruket skal rigge seg for å være premissleverandør for forskning på mat fremover – betydningen av mellomroms arbeidet. 

Nedskalering av melk, eksportstøtte, klima. Hva nå? 

Feire/synliggjøre hva vi har oppnådd med Grønn Forskning (GF). Vise fram det langsiktige arbeidet med forskning – skape stolthet. Vise frem arbeidsmetodikken gjennom ulike arbeidsverksteder (jord og hav) på dag 2.  

Kick-off for nye forskningsprosjekter, innovasjon og utvikling i jordbruket. 

Innspillseminar

Næringsgruppedeltakerne, enkeltstående næringsaktører, Midt-norsk Landbruksråd og forskere fra ulike FoU-miljø inviteres til å komme med innspill til tema det er behov for forskning på. Seminaret bidrar til informasjonsutveksling mellom deltakerne og gir innspill til nasjonale og regionale finansieringskilder for landbruksforskning som grunnlag for nye utlysninger.


 

Sparker i gang Grønn Forskning 2019/2020

Grønn Forskning 2019/2020 ble innledet med kick-off på Scandic Hell 26. november, der alle næringsgruppene var samlet til oppstartsmøte. Presentasjoner fra møtet finner du her.

Les artikkel

Grønn potetforskning i Sunndal

To prosjekter med utspring i Grønn Forskning skal øke økologisk potetproduksjon og interessen for økologisk potet i Midt-Norge.

Les artikkel

Løfter nye problemstillinger og forskningsprosjekter fra jordbruket

Næringsgruppene i Grønn Forskning bistår jordbruket i Midt-Norge med å løfte problemstillinger som det trengs å forskes på. Næringsgruppene for 2019-2020 er nå klare, og arbeidet innledes med et kick-off seminar på Scandic Hell i november.

Les artikkel

Samarbeidsaktører

Samarbeidspartnerne i prosjektet består av aktører fra næring, FoU-miljøene og det offentlige. 

Kontaktperson

Prosjektleder
Åslaug Hennissen
Tlf: 47025185
E-post: aslaug.hennissen@oimat.no